010 - 413 89 11 info@voetklachten.nl

Privacy Verklaring

Privacybeleid Voetklachten

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast in April 2020.

Dit is de Privacy Verklaring van Therapiepraktijk J.A.M. Stuyts in Rotterdam, hierna “(de) Therapiepraktijk Stuyts”. Deze Privacy Verklaring beschrijft onder meer welke persoonsgegevens Therapiepraktijk Stuyts verwerkt, voor  welke doeleinden Therapiepraktijk Stuyts deze persoonsgegevens verwerkt, welke grondslagen voor de  verwerking bestaan en hoe u over de verwerking van persoonsgegevens contact kunt opnemen met  Therapiepraktijk Stuyts. 

Het wettelijk kader voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Therapiepraktijk Stuyts is met name de  Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening  gegevensbescherming (AVG). 

Indien u persoonsgegevens aan Therapiepraktijk Stuyts verstrekt ontvangt u daaraan voorafgaand of (bijna)  tegelijkertijd deze Privacy Verklaring of heeft u deze tijdig kunnen inzien. 

Van wie Therapiepraktijk Stuyts persoonsgegevens verwerkt 

Therapiepraktijk Stuyts verwerkt persoonsgegevens van: 

(mogelijke) patiënten (en familieleden/vertegenwoordigers) van Therapiepraktijk Stuyts partijen met wie Therapiepraktijk Stuyts samenwerkt 

leveranciers van (diensten en goederen aan) Therapiepraktijk Stuyts 

diegenen die met Therapiepraktijk Stuyts communiceren, al dan niet via het contactformulier op de website. 

Persoonsgegevens 

Therapiepraktijk Stuyts verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres 

geslacht 

geboortedatum en geboortejaar 

medische/gezondheidsgegevens 

gegevens van andere zorgverleners 

bankrekeningnummers. 

Deze persoonsgegevens ontvangt Therapiepraktijk Stuyts rechtstreeks van u, van uw huisarts/verwijzer, van uw  (medische) zorgverzekeraar en van andere derden met of zonder uw toestemming.  

Therapiepraktijk Stuyts maakt geen gebruik van profiling. 

Doelen verwerking persoonsgegevens 

Therapiepraktijk Stuyts verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

het leveren van goede voetzorg en bijbehorende diensten 

het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere zorgverleners 

het nakomen van contractuele afspraken 

het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

het onderhouden van contact 

het beheren van het archief van Therapiepraktijk Stuyts. 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens 

Therapiepraktijk Stuyts verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: uw toestemming 

de uitvoering van een overeenkomst 

de nakoming van een wettelijke verplichting 

het beschermen van de vitale belangen van patiënten en/of van anderen 

het vervullen van een taak van algemeen belang 

een gerechtvaardigd belang van Therapiepraktijk Stuyts, waaronder begrepen een efficiënte bedrijfsvoering  en effectieve communicatie. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Therapiepraktijk Stuyts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de in  deze Privacy Verklaring beschreven doelen of langer dan waartoe Therapiepraktijk Stuyts wettelijk is verplicht. 

Vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens 

U kunt omtrent persoonsgegevens contact opnemen met Therapiepraktijk Stuyts voor de volgende zaken: de inzage in persoonsgegevens die Therapiepraktijk Stuyts van u verwerkt 

de aanpassing of aanvulling van persoonsgegevens die Therapiepraktijk Stuyts van u verwerkt het wissen van persoonsgegevens die Therapiepraktijk Stuyts van u verwerkt

Privacy Verklaring Therapiepraktijk J.A.M. Stuyts versie april 2020 

de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens 

de overdracht van persoonsgegevens die Therapiepraktijk Stuyts van u verwerkt, aan u of aan een derde bezwaar over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Hieronder staan de contactgegevens van Therapiepraktijk Stuyts vermeld. Therapiepraktijk Stuyts streeft ernaar  uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Therapiepraktijk Stuyts brengt geen kosten in rekening voor de  afhandeling van een dergelijk verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. Voor elke tweede of volgende keer dat u  een kopie van uw medisch dossier opvraagt brengt Therapiepraktijk Stuyts daarvoor een redelijke vergoeding in  rekening.  

Therapiepraktijk Stuyts is niet gehouden om aan elk verzoek van u te voldoen. In het voorkomend geval zal  Therapiepraktijk Stuyts dat dan duidelijk toelichten. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Therapiepraktijk Stuyts verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien: 

u daarvoor toestemming heeft gegeven, 

dat noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst 

daarbij een wettelijke verplichting wordt nagekomen 

daarmee vitale belangen van patiënten en/of van anderen worden beschermd 

Therapiepraktijk Stuyts daartoe verplicht is krachtens rechterlijke uitspraak of de wet de verstrekking ten dienste staat aan de in deze Privacy Verklaring beschreven doelen. 

Therapiepraktijk Stuyts kan uw persoonsgegevens in elk geval doorgeven aan de volgende derden: andere zorgverleners 

in geval van jeugdigen onder de 16 jaar: hun wettelijk vertegenwoordiger(s) 

ICT-dienstverleners, waaronder softwareleveranciers en internet- en mailproviders administratiekantoren, boekhouders en/of accountants 

advocaten en (juridische) dienstverleners, regelgevende instanties en overheidsinstellingen  toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Indien mogelijk maakt Therapiepraktijk Stuyts met derden aan wie Therapiepraktijk Stuyts uw persoonsgegevens  verstrekt of van wie uw persoonsgegevens worden verkregen (schriftelijk) afspraken over de verwerking van uw  persoonsgegevens. 

Cookies 

De website van Therapiepraktijk Stuyts plaatst alleen functionele cookies. Voor het gebruik van die cookies is  geen toestemming nodig. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

De Therapiepraktijk Stuyts treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om  persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. 

Contact met Therapiepraktijk Stuyts 

Therapiepraktijk Stuyts 010 413 89 11 

Boezemweg 179A www.voetklachten.nl 3031 BH Rotterdam via het contactformulier op de website 

Functionaris Gegevensbescherming 

Therapiepraktijk Stuyts heeft mr. J.G.M. Zondag (Invictus McDeere B.V.) aangesteld tot Functionaris  Gegevensbescherming die bereikbaar is via fg@invictusmcdeere.nl.  

Klachten 

Klachten over de wijze waarop Therapiepraktijk Stuyts uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan Therapiepraktijk  Stuyts voorleggen via het contactformulier op de website. De Therapiepraktijk Stuyts zal uw klacht zo snel en goed  mogelijk behandelen. 

Klachten over een bij Therapiepraktijk Stuyts ingediende klacht omtrent de wijze waarop Therapiepraktijk Stuyts uw persoonsgegevens verwerkt kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap). 

Wijziging Privacy Verklaring 

Therapiepraktijk Stuyts kan deze Privacy Verklaring wijzigen. De meest recente en geldende versie van de Privacy  Verklaring van Therapiepraktijk Stuyts staat altijd op de website van Therapiepraktijk Stuyts: www.voetklachten.nl.